Wykaz przyjmowanych odpadów

 Kod

Rodzaje odpadów

  02 01

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

02 01 01

Osady z mycia i czyszczenia

02 01 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań )

02 01 06

Odchody zwierzęce

02 01 07

Odpady z gospodarki leśnej

02 01 83

Odpady z upraw hydroponicznych

02 02

Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

02 02 01

Odpady z mycia i przygotowania surowców

02 02 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

02 02 03

Surowce i produkty nienadające się do przetwórstwa i spożycia

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 02 82

Odpady z prodykcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80

02 03

Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)

02 03 01

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielenia surowców

02 03 02

Odpady konserwantów

02 03 03

Odpady poekstrakcyjne

02 03 04

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

02 03 81

Odpady z produkcji pasz roślinnych

02 03 82

Odpady tytoniowe

02 04

Odpady z przemysłu cukrowniczego

02 04 01

Osady z oczyszczania i mycia buraków

02 04 02

Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

02 04 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 04 80

Wysłodki

02 05

Odpady z przemysłu mleczarskiego

02 05 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

02 05 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 05 80

Odpadowa serwatka

02 06

Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego

02 06 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

02 06 02

Odpady konserwantów

02 06 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 06 80

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

02 07

Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)

02 07 01

Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

02 07 02

Odpady z destylacji spirytualiów

02 07 03

Odpady z procesów chemicznych

02 07 04

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

02 07 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 07 80

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

03 01

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli

03 01 01

Odpady kory i korka

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

03 01 81

Osady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

03 01 82

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

03 03

Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury

03 03 01

Odpady z kory i drewna

03 03 02

Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)

03 03 05

Szlamy z odbarwiania makulatury

03 03 07

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

03 03 10

Odpady z włókna, szklmy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

03 03 11

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

03 03 80

Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem

03 03 81

Szlamy z innych procesów bielenia

04 01

Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego

04 01 01

Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)

04 01 02

Odpady z wapnienia

04 01 05

Brzeczka garbująca niezawierająca chromu

04 01 07

Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

04 01 09

Odpady z polerowania i wykańczania

04 02

Odpady z przemysłu tekstylnego

04 02 09

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

04 02 10

Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. Tłuszcze, woski)

04 02 20

Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19

04 02 21

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

04 02 80

Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych

07 02

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

07 02 17

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16

07 02 80

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

07 05

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków

07 05 14

Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13

07 06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków

07 06 81

Zwroty kosmetyków i próbek

10 09

Odpady z odlewnictwa żelaza

10 09 03

Żużle odlewnicze

10 09 06

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05

10 09 08

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07

12 01

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

15 01

Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03

Opakowania z drewna

15 01 04

Opakowania z metali

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07

Opakowania ze szkła

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

15 02

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

16 01

Zużyte lub nienadające się do użytku pojazdy (włączając maszyny poza drogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

16 01 03

Zużyte opony

16 01 12

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

16 01 19

Tworzywa sztuczne

16 01 22

Inne nie wymienione elementy

16 02 16

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 03

Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku

16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

16 03 06

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

16 11

Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe

16 11 02

Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01

16 11 06

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05

16 80

Odpady różne

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

16 81

Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych

16 81 02

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

16 82

Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych

16 82 02

Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

17 01

Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny, itp.

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82

Inne niewymienione odpady

17 02

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

17 02 01

Drewno

17 02 02

Szkło

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 03

Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych

17 03 80

Odpadowa papa

17 04

Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05

Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębienia)

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06

Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08

Materiały konstrukcyjne zawierające gips

17 08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09

Inne odpady z budowy, remontów i demontażu

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

19 02

Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)

19 02 10

Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09

19 05

Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)

19 05 01

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

19 05 02

Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

19 05 03

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

19 05 99

Inne niewymienione odpady

19 06

Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów

19 06 04

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

19 06 06

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 08

Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach

19 08 01

Skratki

19 08 02

Zawartość piaskowników

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

19 08 12

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

19 08 14

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

19 09

Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

19 09 01

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

19 09 02

Osady z klarowania wody

19 09 03

Osady z dekarbonizacji wody

19 09 04

Zużyty węgiel aktywny

19 09 05

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 09 06

Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

19 09 99

Inne niewymienione odpady

19 10

Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale

19 10 06

Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05

19 12

Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach

19 12 01

Papier i tektura

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

19 12 05

Szkło

19 12 07

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

19 12 08

Tekstylia

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

20 01

Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01

Papier i tektura

20 01 02

Szkło

20 01 10

Odzież

20 01 11

Tekstylia

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20 01 40

Metale

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02

Odpady z ogrodów i parków

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03

Inne odpady komunalne

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02

Odpady z targowisk

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach